Các Báo Cáo Kiểm Định và Giấy Chứng Nhận

 • Compressive Strength DECOfix F24 – 7 days
 • Độ bóng Test DECOfinish
 • Mohs Test DECOfinish
 • Mohs Test DECOlit
 • Mohs Test DECOsil
 • Mohs Test Mẫu tiêu chuẩn
 • Tỷ khối PH solid DECOfinish
 • Tỷ khối PH solid DECOlit
 • Tỷ khối PH solid DECOsil
 • Wear resistance DECOfinish
 • Wear resistance DECOsil
 • Wear resistance Mẫu tiêu chuẩn
 • Anderson Skid resistance 
 • TUV SUD US FDA CFR 175 300 DECOfinish
 • TUV SUD US FDA CFR 175 300 DECOsil 
 • VOC test TUV SUD DECOsil
 • VOC test TUV SUD DECOfinish
 • VOC test TUV SUD DECOlit 
 • SGS Intron 160399 test report Taber-BCr