Tài Liệu An Toàn Kỹ Thuật (SDS)

Bảng An Toàn Kỹ Thuật (SDS) gồm toàn bộ chi tiết cho mỗi sản phẩm. Là sản phẩm gốc nước và thân thiện với môi trường, nên không mắc phải nhiều vấn đề về an toàn. Tuy nhiên, vẫn cần tuân thủ theo những qui định về lưu trữ, sử dụng, và tiêu hủy theo đúng qui trình nghiêm ngặt. Tài liệu An Toàn Kỹ Thuật, bao gồm những thông tin từ việc an toàn kho bãi đến những vấn đề về xử lý tai nạn trong quá trình sử dụng và những vấn đề liên quan.